Könyvtári szolgáltatások bemutatása

I. A könyvtári szolgáltatások igénybevétele

A könyvtár szolgáltatásait minden érdeklődő – magyar és külföldi – állampolgár igénybe veheti, aki személyazonosságát-hitelt érdemlően igazolja, a könyvtárhasználati szabályokat elfogadja, és betartásukra a belépési nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállal. Nem szükséges regisztráció a rendezvények látogatóinak, valamint a csoportos könyvtárlátogatóknak.
A könyvtár szolgáltatásainak igénybevétele tekintetében megkülönböztetünk:
• beiratkozáshoz nem kötött,
• beiratkozáshoz kötött szolgáltatásokat.
A beiratkozáshoz nem kötött könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevők a Könyvtárlátogatók.
Könyvtárlátogatók
A könyvtárlátogatónak a regisztrálás alkalmával hitelt érdemlő dokumentum (személyi igazolvány, útlevél, diákigazolvány) felmutatásával igazolni és közölni kell:
• Nevét,
• Lakcímét.
A könyvtárlátogató jogosult
• könyvtárlátogatásra,
• az állományfeltáró eszközök (a könyvtár katalógusainak) használatára,
• információra a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól,
• könyvtári gyűjtemények helyben használatára,
• az olvasóterem használatára.
A beiratkozáshoz kötött könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevők a Könyvtári tagok
Könyvtári tag
Könyvtári tag az lehet, aki regisztráltatja magát és az adott időszakra érvényes a beiratkozása, melynek költsége nincsen.
Könyvtári tagok részére igénybe vehető ingyenes könyvtári szolgáltatások:
• Mindazok a jogok megilletik, mint a könyvtár látogatóit.
• Tájékoztatás a könyvtár és más könyvtárak állományáról, a könyvtár által vásárolt, előfizetett, vagy készített adatbázisokban, adattárakban és az Interneten elérhető információkról.
• A könyvtári dokumentumok meghatározott körének kölcsönzése, előjegyzése, a kölcsönzési határidő meghosszabbítása.
• Az elektronikus dokumentumok helyben használata, a megszabott feltételek szerint.
• Számítógépes szolgáltatások közül: az elektronikus dokumentumok helyben használata,
• Segítségnyújtás katalógusaink, kézikönyvtárunk, számítógépes adatbázisainak használatához.
• Bibliográfiai és szakirodalmi tájékoztatás, lelőhely információk.

Térítéses szolgáltatásaink igénybe vehetők, a könyvtár használati szabályzatában meghatározott feltételek szerint.

II. A könyvtár szolgáltatásai:

• Könyvtárlátogatás.
• A gyűjtemény helyben használata.
• Az állományfeltáró eszközök (katalógusok) használata.
• Információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.
• Tájékoztatás a könyvtár és más könyvtárak állományáról, a könyvtár által vásárolt, előfizetett, vagy készített adatbázisokban, adattárakban és az interneten elérhető információkról.
• A könyvtári dokumentumok meghatározott körének kölcsönzése, előjegyzése, a kölcsönzési határidő meghosszabbítása.
• Könyvtárközi kölcsönzés, eredetiben és másolatban.
• Bibliográfiai és szakirodalmi tájékoztatás, irodalomkutatás.
• Közhasznú információk gyűjtése, feldolgozása és szolgáltatása.
• Helyismereti, helytörténeti információk gyűjtése és szolgáltatása.
• Számítógépes szolgáltatások, Internet hozzáférés, irodai szoftverek használata, adatok mentése külső hordozóra, ideiglenes adattárolás, nyomtatás, szkennelés. A digitális írástudás, és információs műveltség elsajátításának segítése.
• Egyéb irodai szolgáltatások: fénymásolás, iratfűzés, fax, szkenner, nyomtatás használata.
• Európai Unióval kapcsolatos információk szolgáltatása.
• Egész életen át tartó tanulás támogatása. Oktatásban és képzésben résztvevők információellátása, információkeresés segítése.
• Előzetes bejelentés alapján csoportok fogadás, csoportos könyvtári foglalkozások tartása.
• Kulturális, közösségi, közművelődési rendezvények és egyéb programok szervezése.
•Az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségének biztosítása.

III. A könyvtári szolgáltatások igénybevételének helye és ideje

A Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár szolgáltatásai az alábbi helyeken és időpontokban vehetők igénybe:
Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár
4161 Báránd, Kossuth tér 1.
Telefon/Fax: 0654/466-030 / 8
E-mail: konyvtar.barand@gmail.com
Honlapjának címe: mhbarand.hu
http://hunteka.asp.hunteka.hu/barand/

Nyitvatartás
Hétfő: 8.00-18.00
Kedd: 8.00-17.00
Szerda: 8.00-17.00
Csütörtök: 8.00-17.00
Péntek: 8.00-17.00
Szombat: z á r v a
Vasárnap: z á r v a

IV. A könyvtár használatának általános szabályai

• A könyvtár nyilvános olvasói tereiben kabátban, táskával tartózkodni tilos!
• A kabátokat és táskákat (a kisméretű kézitáska kivételével) az előtéri fogason kell elhelyezni, de a bennük hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.
• Az olvasói terekben étkezni, rádiótelefont használni, dohányozni tilos!
• A könyvtár területén hirdetések, közlemények csak az intézmény igazgatójának engedélyével rakhatók ki.
• A könyvtári dokumentumok csak eredeti helyükön használhatók, más részlegbe átvinni csak indokolt esetben, a könyvtáros engedélyével lehet.
• A könyvtárban minden befizetésről nyugtát, kérésre számlát állítunk ki.
• A könyvtárhasználó köteles a könyvtár dokumentumait, berendezési tárgyait és eszközeit rendeltetésszerűen használni, azok épségét megóvni. A használat során észlelt rendellenességeket, hibákat és hiányosságokat kérjük jelezni az olvasói terekben tartózkodó könyvtárosoknak.
• Ha valaki a könyvtár dokumentumait eltulajdonítja, ellene hatósági eljárást kezdeményezünk.
• A könyvtár látogatása – valamennyi könyvtárhasználó érdekében – csak megfelelő öltözékben és az alapvető higiéniás szabályok betartásával lehetséges. Ittas, szembetűnően vagy érezhetően ápolatlan, közintézménybe nem illő (esetleg hiányos) öltözékben megjelenő, másokat megbotránkoztatóan viselkedő személy a könyvtár épületében nem tartózkodhat.
• Hangos beszéddel, vagy más zavaró magatartással mások könyvtári elfoglaltságát kérjük ne zavarja!
• A könyvtár számítógépein mások nyugalmának megzavarására alkalmas, másokban félelmet keltő, vagy a közerkölcsöt sértő tartalmak (pl. pornográf fotók, -filmek, tiltott önkényuralmi jelképek stb.) megjelenítése tilos. A szabály megszegőjét felszólítás után az igazgató döntése alapján a könyvtár kizárhatja tagjai sorából.
• A könyvtár rendjét megszegő használótól a szolgáltatások teljesítését az intézmény megvonhatja. A megvonás szólhat:
o egy meghatározott időre, pl. egy évre,
o vagy véglegesen.
• Az intézmény a kéretlenül kapott ajándék dokumentumok átvételére, megőrzésére, nyilvántartásba vételére vagy visszaküldésére nem vállal kötelezettséget, az ilyen dokumentumok hasznosítása vagy kezelése szakmai mérlegelésének tárgyát képezi.

A könyvtárhasználat során felmerülő észrevételeiket, javaslataikat szívesen vesszük. A könyvtárhasználó jogosult – szóban, vagy írásban – a könyvtár szolgáltatásaival összefüggő kérdésekben észrevételt, javaslatot tenni. Az Olvasói vélemények füzetbe írt feljegyzésekre az intézmény köteles 8 napon belül írásban válaszolni. A könyvtárhasználó kezdeményezheti a könyvtárhasználati szabályzat módosítását.

V. A könyvtár szolgáltatásainak térítési díja

1. Beiratkozási díjak (Olvasójegy):
• ingyenes
2. Késedelmi díjak:
• nincs
3. Elveszett könyvtári dokumentumok:
• Könyvek esetében a dokumentum pótlása vagy értékének megtérítése egyedi elbírálás szerint.
4. Előjegyzés:
• díjtalan, de a postai értesítéséért postaköltséget számítunk fel.
5. Könyvtárközi kölcsönzés:
• Eredetiben és másolatban. A kért könyvek visszaküldésének postai költsége az olvasót terheli. Másolatban történő szolgáltatáskor a másolás költségét az olvasó fizeti.
6. Bibliográfiai adatszolgáltatás és lelőhely információ:
• ingyenes
7. Fénymásolás:
• A/4: 17,- Ft kétoldalas: A/4: 32,- Ft
• A/3: 32,- Ft kétoldalas: A/3: 64,- Ft

8. Nyomtatás:
• A/4: 57,- Ft kétoldalas A/4: 114,- Ft
• A/3: 114.- Ft kétoldalas A/4: 228.- Ft
9. Számítógépes szolgáltatások:
• Számítógép használata: minden megkezdett félóra 100 Ft.
10. Spirálozás:
• 391,- Ft
11. Fax küldése és fogadása:
• 391 Ft/oldal