Művelődési Ház és Könyvtár

A Balassa Iván Mûvelõdési Ház és Könyvtár fontos és nélkülözhetetlen szerepet tölt be a település kulturális életében.

Egész éven át folyamatosan biztosítjuk Báránd lakói számára – óvodástól a nyugdíjasig –
– a kulturált szórakozási lehetõséget,
– számos kiscsoportos foglalkozásra várjuk õket, ahol a szórakozáson túl az életvitelüket is könnyítõ ismereteket gyûjthetnek, ill. tanulhatnak,
– tanfolyamok szervezése,
– települési és nemzeti ünnepségek szervezése és lebonyolítása,
– szolgáltatások biztosítása.

Kulturális szolgáltatásainkat valamennyi korosztály igénybe veszi és speciális rétegfeladatokat is ellátunk:
– játszóház, tábor
– igény szerinti ifjúsági összejövetelek,
– ismeretterjesztõ elõadások,
– tanfolyamok,
– klubok, körök, klubjellegû programok
– színházi elõadások,
– kiállítások,
– kirándulások,
– táncos rendezvények
– szabadtéri rendezvények
– nyugdíjasok, helyet biztosítunk klubjaik számára, segítjük rendezvényeiket.

A hagyományos közmûvelõdési formák keretei között megtalálhatók:
– alkotó mûvészeti csoportok: Hagyományõrzõ Mûhely, Kemencéskör színjátszó csoport
– népfõiskola: Csillagvirág Alapítvány, Balassa Iván Népfõiskola
– rekreációs szabadidõ lehetõségek: torna, kirándulás, aerobic, baranta, ping-pong, thai-box stb.

Az 1997. CXL. törvénybõl fakadó feladataink:

1. A létkultúra közvetítése és fejlesztése

„Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképzõ, szakképzõ tanfolyamok, életminõséget és életesélyt javító tanulási, felnõttoktatási lehetõségek, népfõiskolák.”
Azok a tanfolyamok, szakkörök, át- és továbbképzések, népfõiskolák, és egyéb közösségeink tartoznak ide, amelyek elõsegítik a helyben lakók életesélyeinek növekedését, a praktikus ismeretek közvetítésével hozzájárulnak a lakosság ismeret- és képzési szintjének növekedéséhez, mindennapi életük gazdagításához.

Ismeretterjesztõ elõadások szervezõdnek, az egészségügy, mindennapi élet, mûvészet, építészet, természetgyógyászat, környezetvédelem, zene, irodalom, folklór körébõl.

2. A helyi kultúra közvetítése és fejlesztése

„A település környezeti, szellemi, mûvészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi mûvelõdési szokások gondozása, gazdagítása.”

Ide tartozik minden olyan közmûvelõdési forma, amely a helyi-térségi azonosságtudatot fejleszti, a helyben lakókban erõsíti mentális kötõdésüket településükhöz. Részét képezi a lokálpatriotizmus értékvilágának (emléknapok, helyi és kistérségi rendezvények, kiadványok, településközi kapcsolatok, vendégestek). Helyi és környékbeli alkotók kiállításai.
Állandó kapcsolatok kulturális intézményekkel, szervezetekkel:
– Környezõ települések intézményei.
– Megyei intézmények

Egyéb intézményi kapcsolatok:
– Óvoda, általános iskola:
– helyet biztosítunk rendezvényeiknek,
– ünnepségek, kulturális rendezvények,
– mûsort adnak rendezvényeinken,
– szervezzük kirándulásaikat.
– technikai kiszolgálás intézményeknek, civileknek,
– egészségügyi intézmények (elõadások, vizsgálatok szervezése),
– Támogató Szolgálat,
– egyházak.

3. Az ünnepi és az egyetemes kultúra közvetítése és fejlesztése

„Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elõsegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása.”

Az un. magas kultúra produktumai és a vállaltan elitista, értékközpontú programok, rendezvények, szervezése. Ide tartoznak a nemzeti ünnepek alkalmával szervezett programok.

Megrendezett községi ünnepségek:

 

– január 22. Magyar Kultúra Napja
– március 15. az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kitörésének napja – Nemzeti ünnep
– június 4. Trianon megemlékezés
– augusztus 20. Államalapító Szent István király ünnepe – Nemzeti ünnep
– október 23. Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója – Nemzeti ünnep

4. Az önkifejezés és kreativitás kultúrájának közvetítése és fejlesztése

„Az ismeretszerzõ, az amatõr alkotó, mûvelõdõ közösségek tevékenységének támogatása.”

Az élményközpontú közösségi formák és egyéni ambíciókat összesítõ programok, sorozatok, minõsítõk, helyi és területi bemutatók szervezése, közvetítése, az ezekhez szükséges mûködési feltételek biztosítása (amatõr mozgalmak, közösségek, személyiségek intézményi kapcsolatrendszere).

Amatõr alkotó közösségek tevékenységéhez a feltételek biztosítása a költségvetés és egyéb pénzeszközök függvényében (szakmai és technikai segítségnyújtás, fûtés, világítás, helybiztosítás, reklámozás).

Helyi bemutatkozási lehetõségek biztosítása.

Az immár hagyományossá vált népszerû táborainkat minden évben megrendezzük, két korosztály számára egy-egy hetes turnusokkal. A táborok élete mindig egy fõ téma köré épül fel. Célunk az adott témakör feldolgozása kapcsán az új ismeretek nyújtása, a meglevõ elmélyítése. Mindezt az életkori sajátosságok figyelembevételével igyekszünk úgy megvalósítani, hogy maradandó élményt nyújtsunk, a gyerekek jól érezzék magukat. Ezt bizonyítja, hogy a gyerekek évrõl-évre visszajárnak, vannak, akik 8 éven keresztül voltak táborosok, a nagyobb testvér hozza magával a kisebbeket, rokonokat, barátokat szerveznek be, egymásnak ajánlják a programot.

5. A helyi társadalom közösségi kultúrájának közvetítése és fejlesztése

„A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése.”

A helyi politikai és közélet, a helyi nyilvánosság, a helyi társadalom kohézióját erõsítõ tevékenységek. A helyben megnyilvánuló és érvényes érdekeket kifejezõ, elsõsorban civil önszervezõdések munkájának segítése, a közösségfejlesztõ módszerek alkalmazása. Ez jelenti a demokrácia helyi minõségének fejlesztését épp úgy, mint az emberi kapcsolatok szakszerû katalizálását.
Évek óta mûködtetjük az Önkormányzati TV-t, melynek tavalyi ideiglenes szüneteltetésének szervezését kellett lebonyolítanunk, mely sikerült, így annak újbóli beindítása nem járt pluszköltséggel.
A településen létrejött civil önszervezõdések szinte mindegyikével kapcsolatban áll az intézmény. Némelyek az intézmény keretein belül mûködnek, mások igénybe veszik az intézmény szolgáltatásait. Megint mások szervezési, technikai lebonyolítási segítségünkre tartanak igényt. Az együttmûködések igen széles skálán mozognak.

6. Az együtt élõ másságok kultúráinak közvetítése és fejlesztése

„A különbözõ kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése.”

Ide tartozik a másságok megismertetését, a kölcsönös tolerancia és empátia kialakulását célzó és segítõ közmûvelõdési törekvések összessége (etnikai, kulturális, vallási, civilizációs másságok).

A település jellemzõ kisebbsége a cigányság. A cigánybált segítettük technikával, a helyszín biztosításával. A helyi tehetséges kisebbségi gyermek alkotóknak bemutatkozási lehetõséget biztosítunk, amennyiben igény van rá.

7. Közhasznú kulturális szolgáltatások közvetítése és fejlesztése

„A szabadidõ kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása.”

Információ, programok, utazások, tanácsadás, spontán és szervezett kapcsolatépítés, közhasznú és szakmai információkat közlõ kiadványok.

Az intézmény kapcsolatrendszere szerteágazó. A település intézményeit, a mûködõ kulturális, sport és technikai egyesületeket, közhasznú alapítványokat, vendéglátó egységeket és vállalkozókat, a környezõ települések polgármesteri hivatalait különbözõ formában és mértékben megtalálhatjuk ebben.

A programok az óvodástól az idõs korosztályig, a kiállításoktól a színházi elõadásokig, a szabadtéri rendezvényekig, az amatõr és hivatásos elõadóktól a tárgyalkotókig számtalan formában megtalálhatók.
A Nyugdíjas Klub részére, az általános iskola részére szervezett kirándulások, mind szolgáltatásaink körét bõvítik.
Sikeresen mûködtetjük ingatlan-információs szolgáltatásunkat. Népszerûek informatikai képzéseink, és az álláskeresõ technikák oktatása. Mint IKSZT címbirtokosok, mûködtetjük a munkaerõ-piaci segítõ, illetve az õstermelõk, gazdálkodók számára nyújtandó szolgáltatásainak. (pl. gázolaj visszaigénylés, területalapú támogatás lehívása stb.) Sikeresen mûködtetjük a munkaerõpiaci segítõ szolgáltatást.

Kiállítások

Továbbra is nyitottan kezeljük a kiállítási területet. Ez azt jelenti, hogy a helybeli tehetséges alkotók bemutatása, az iskolák, civil társaságok igényei mellett, az évfordulókkal kapcsolatos anyagok, népmûvészeti örökség és a jelen dokumentumai, valamint nemzetközi kitekintés is jellemzi kiállítási tevékenységünket.

Egyéb tevékenységek

A Mûvelõdési Ház többféle irodai jellegû tevékenységet végez, helye az Információs Központ és Információs Pont. Ezek alapvetõen a lakossági szolgáltatás kategóriába sorolhatók.
A szociális vásárok értéke nem érzékelhetõ azoknak, akik könnyedén meg tudják közelíteni a nagyobb (és általában olcsóbb) bevásárlóközpontokat. Egy szociálisan igazán rászorult ember nem teheti meg, hogy beautózik Debrecenbe, így a helyben biztosított olcsóbb vásárok fontosak a számára.

Kapcsolatrendszer

Kiemelt és fontos feladatnak tekintjük a kialakult kapcsolatrendszer ápolását. Kölcsönösen segítjük egymás munkáját a község oktatási intézményeivel és civil szervezeteivel.

Szoros munkakapcsolatot tartunk fenn az óvodával és az iskolával. Részt veszünk a megyei intézmények által szervezett szakmai rendezvényeken és továbbképzéseken.
Gyakorlási helyet és lehetõséget biztosítunk a hallgatók számára, továbbá az ország más felsõoktatási intézményében ilyen irányú szakterületen tanulók számára is.

2006-tól még fontosabbá vált a kistérségekkel való együttmûködés, hisz ez nap, mint nap meghatározza tevékenységünket. Úgy érezzük korrekt partneri viszonyt sikerült kialakítani a kistérségi munkaszervezetekkel és a községi önkormányzatokkal egyaránt.

Összegzés

A Balassa Iván Mûvelõdési Ház és Könyvtár teljesíti azokat a feladatokat, amelyek a törvénybõl és a helyi rendeletbõl fakadóan rá hárulnak.
Egyre nehezedõ financiális körülmények közepette igyekszik a változó társadalmi igényeknek megfelelõen végezni kulturális értékmegõrzõ- és terjesztõ tevékenységét.
A településen kevés olyan esemény történik, melyhez ne kérnék az intézmény segítségét, többek között székeket, asztalokat, hangosítást, színpadot sokszor biztosítunk egy-egy rendezvényhez.
Arra törekszünk, hogy a jövõben a választható programok számát bõvítsük és rendezvényeinkkel, kiadványainkkal öregbítsük Báránd hírnevét mind a megyében, mind az országban, s ha lehetõségünk van rá, akkor a határainkon túl is. Folytatjuk a már sikeres, több éve megrendezésre kerülõ programjainkat.

A mûvelõdési ház és a könyvtár hagyományaihoz híven és lehetõségeihez képest mindent elkövetett a néha szinte emberfeletti feladat megvalósításáért.